Z biegiem lat ... Kronika parafialnych wydarzeń od 2020 roku
wybierz rok !
Z biegiem dni ...

wybierz wydarzenie !

Rok 2020


2020


28 kwietnia 2020 r. Mailowe posiedzenie Rady Parafialnej

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Rada Parafialna na swym mailowym posiedzeniu postanowiła:
1. wznowić z dniem 3 maja 2020 r. odprawianie nabożeństw w kościołach w Szczytnie i Rańsku,
2. zatwierdzić listę kandydatów na proboszcza Parafii E-A w Szczytnie,
3. wystąpić z wnioskiem do Rady Synodalnej o przedłużenie kadencji Rady Parafialnej o 1 rok (epidemia koronawirusa),
4. wystąpić do Konsystorza o pożyczkę na dezynfekcję kościoła w Szczytnie (kołatek),
5. wystąpić o odzyskanie depozytu z kościołów ewangelickich w Jerutkach i Wielbarku.14 marca 2020 r. Zawieszenie odprawiania nabożeństw

koranawirus

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce przede wszystkim o Wasze zdrowie, wspólnie z prezydium Rady Parafialnej, podjęliśmy decyzje o zawieszeniu odprawiania niedzielnych nabożeństw oraz

tygodniowych nabożeństw pasyjnych od jutra tj. 15 marca 2020 r. do końca marca (3 najbliższe niedziele oraz 2 najbliższe środy).

Tym samym przychylamy się do apelu i solidarnie #zostajemywdomu. Jako ewangelicy wykażmy się odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale i za naszych bliźnich.

Pamiętajcie, że wraz z małżonką pozostajemy do Waszej dyspozycji! Wy również miejcie na uwadze, aby sobie wzajemnie pomagać. Może to odpowiedni czas, aby zrobić zakupy nie tylko sobie, ale i starszej Pani mieszkającej tuż obok.

W razie pytań, bądź potrzeby odwiedzin domowych proszę o kontakt telefoniczny: 89 624 25 29 lub 503 414 777.

Proszę również o przekazanie tej informacji osobom, które nie mają dostępu do internetu!

PONAD WSZYSTKO ZACHOWAJMY SPOKÓJ !

Zachęcam także do oglądania nabożeństw transmitowanych w internecie oraz telewizji!

https://www.luteranie.pl/.../nabozenstwa_domowe_i_transmisje..

Złączony z Wami w modlitwie!

ks. Adrian Lazar16 lutego 2020 r. Diecezjalna Konferencja Duchownych

W dniu 16 lutego 2020 r. Parafia w Szczytnie gościła, na czele z ks. bp. Pawłem Hause, duchownych Diecezji Mazurskiej na Diecezjalnej Konferencji Duchownych.14 lutego 2020 r. Uchwała Konsystorza

W dniu 14 lutego 2020 r. Konsystorza Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, podjął uchwałę o ogłoszeniu wakansu na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z terminem zgłaszania od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

Sposób wyboru Proboszcza Parafii regulują przepisy § 46 Regulaminu Parafialnego uchwalone przez Radę Synodalną w dniu 19 stycznia 2006 r. (z póź. zm .)

§ 46 Wybór Proboszcza i Proboszcza Pomocniczego odbywa się następująco:
1. Konsystorz, na wniosek Rady Parafialnej, ogłasza stanowisko Proboszcza za wakujące. Ogłoszenie wakansu winno nastąpić w urzędowym organie kościelnym lub przez powiadomienie listowne wszystkich duchownych, mających prawo do zgłoszenia się na wakujące stanowisko. Rada Parafialna wraz z wnioskiem o ogłoszenie wakansu i określa minimalne warunki finansowe i bytowe służby duchownego oraz przekazuje je do wiadomości Rady Diecezjalnej, które są do wglądu przez kandydatów u Biskupa Diecezjalnego.
2. Kandydaci zgłaszają Radzie Parafialnej swoje kandydatury, a kopie zgłoszenia przesyłają do wiadomości Konsystorzowi i Radzie Diecezjalnej.
3. Rada Parafialna układa listę zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym i przekazuje, wraz z ewentualną własną opinią o potrzebach Parafii i zgłoszonych kandydatach, do Konsystorza, za pośrednictwem Biskupa Diecezjalnego.
4. Konsystorz weryfikuje i zatwierdza listę kandydatów i przekazuje ją Biskupowi Diecezjalnemu, celem przeprowadzenia wyborów.
5. Biskup Diecezjalny, w porozumieniu z Radą Parafialną, ustala termin nabożeństw odprawianych przez kandydatów oraz ich spotkań z Radą Parafialną i parafianami. Kolejność prezentowania się kandydatów na nabożeństwach jest ustalana losowo. Wyznacza też termin i miejsce wyborczego Zgromadzenia Parafialnego.
6. Wyborczemu Zgromadzeniu Parafialnemu przewodniczy Biskup Diecezjalny lub delegowany przez niego duchowny.
7. Głosowanie jest tajne, za pomocą kart wyborczych. Wyborcy głosują osobiście, stawiając tylko jeden znak "X" przy nazwisku tego kandydata, na którego oddają głos. Za głos nieważny uznaje się karty wyborcze, na których postawiono więcej niż jeden znak "X" lub dokonano dopisków albo skreśleń. W sprawach szczegółowych przebiegu wyborów obowiązują przepisy zapisane w §§ 27-30.
8. Wybrany zostaje ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów, uczestniczących w wyborach. Jeśli żaden z kandydatów takiego wyniku nie osiągnie, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym głosuje się na tych dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów i wyrazili zgodę na kandydowanie w drugiej turze głosowania. W drugiej turze zostaje wybranym proboszczem ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość głosów.
9. Protokół z wyborczego Zgromadzenia Parafialnego zostaje na tym Zgromadzeniu spisany, odczytany i zatwierdzony. Zatwierdzony protokół Zgromadzenia, wraz z ewentualnymi zgłoszonymi na Zgromadzeniu sprzeciwami oraz protokołem Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Zgromadzenia przekazuje niezwłocznie do Konsystorza. Karty wyborcze w zamkniętej i opieczętowanej kopercie zostają przechowane w Kancelarii Biskupa Diecezjalnego do dnia zatwierdzenia wyborów.
10. Konsystorz podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyborów i ich wyników.6 stycznia 2020 r. Dzień Seniora

Tradycyjnie jak co roku, tym razem w Święto Epifanii (6 stycznia), odbył się Dzień Seniora. Po modlitwie i krótkim rozważaniu ks. Adriana Lazara, rozpoczęło się spotkanie przy kawie i herbacie oraz konsumpcji parafialnych wypieków. W trakcie spotkania wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy.

Na zakończenie spotkania, czcigodni Seniorzy zostali obdarowani paczkami ufundowanymi przez Zakon Joanitów.

koniec strony